Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem.
         Mamy przyjemność przedstawić Państwu przykładowy zakres usług świadczonych przez naszą firmę związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne ujęte w "Ustawie o własności lokali", " Ustawie o gospodarce nieruchomościami", " Kodeksie Cywilnym", " Prawie budowlanym" innych. Należą do nich:

 

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości,
 • zapewnienie utrzymania w czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali,
 • nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej,
 • zapewnienie pogotowania technicznego,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 • zawieranie umów na dostawy, roboty, bądź usługi związane z wykonywaniem czynności zarządzania i kontrola prawidłowości wykonania tych umów,
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
 • przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • przygotowanie i obsługa zebrania rocznego wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla wspólnoty mieszkaniowej przed terminem zebrania sprawozdawczego, w tym rozliczanie zaliczek z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną wg stanu na 31 grudnia każdego roku,
 • pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • przygotowywanie pozwów sądowych w przypadku zaległości w opłatach,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali celem uzyskania dodatków,
 • świadczenie wszelkich dodatkowych usług w zależności od potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych.

     Zarządca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

     Personel składa się z wysoko kwalifikowanej kadry. Legitymujemy się licencjami zawodowymi zarządcy nieruchomości zdobytymi w drodze egzaminów państwowych, których posiadanie stanowi warunek legalnego prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Szereg zatrudnionych w spółce osób ma bogate doświadczenie budowlane i księgowe. Pracownicy regularnie korzystają z kursów, szkoleń i zaprenumerowanej literatury fachowej, dzięki czemu stosowane przez firmę rozwiązania są nowoczesne i godne z najnowszymi regulacjami prawnymi.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie. Do Państwa dyspozycji są licencjonowani zarządcy nieruchomości.