INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, której Pani/Pan jest członkiem.

  Wspólnota jako Administrator danych osobowych powierzyła funkcję Zarządcy Nieruchomości firmie Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak.

  W związku z powyższym, podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej jest firma Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak, z siedzibą

  w Lubinie (59-300), ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, NIP 6920201823.

 2. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH.

  Firma Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, numer telefonu, numer księgi wieczystej, adres e-mail, liczba osób użytkujących lokal.

 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, wykonania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

  o gospodarce nieruchomościami oraz wykonania przepisów ustawy z dnia 24 czerwca

  1994 r. o własności lokali.

  Dane zbierane są w celu prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, w celu realizacji procesów związanych z Pani/Pana uczestnictwem we Wspólnocie. Ponadto firma może przetwarzać Pani/Pana dane w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi, jak i w przypadku innego uzasadnionego interesu.

  Dane zbierane są wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej i w powołanych przepisach.

  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów powierzania przetwarzania danych osobowych.

 4. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Wspólnoty oraz podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej, wykonawcy usług w ramach przeglądów technicznych, gazowych, elektrycznych, kominiarskich, dostawcy programów, towarzystwa ubezpieczeniowe, organy administracji publicznej np. policja, prokuratura, sądy, organy egzekucyjne,

  Firma Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione, ponadto podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przysługiwania Państwu prawa odrębnej własności lokalu w nieruchomości wspólnej danej Wspólnoty, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu i obrony przed rozszczeniami. Państwa dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej oraz elektronicznej. Przetwarzanie danych w formie elektronicznej dotyczy: zapisów na dyskach komputerowych, korespondencji e-mail.

 6. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

 • prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO),

 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

 • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO),

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).

Dane członków Wspólnot Mieszkaniowych nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani organizacjom międzynarodowym.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz jej Zarządu/Zarządcy. Brak danych uniemożliwia realizację obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali.

Pragniemy Państwa zapewnić, że firma Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi RODO.

Firma Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak, z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, NIP 6920201823, wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres: Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych", bądź na adres e-mail: biuro@bax.com.pl, z dopiskiem w tytule "Inspektor Ochrony Danych".

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mailowy.

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jednocześnie zapraszamy do współpracy.