INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich odbywać się będzie przetwarzanie zebranych od Państwa danych osobowych w przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu, wyrażenia zainteresowania ofertą, czy też zlecenia czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak, z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, NIP 6920201823.

  Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 76 749 98 88, pisemnie na adres: 59-300 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7 lub na adres email: biuro@bax.com.pl.

 2. Administrator zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy pośrednictwa lub świadczonych usług w związku z umową pośrednictwa). Administrator dba, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umów pośrednictwa (jeśli takie zostaną zawarte), do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z klientami).

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy (świadczenie usług pośrednictwa) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

 5. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

 6. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające: podmioty świadczące usługi techniczne (dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe, informatycy), podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, banki, pośrednicy finansowi, inni pośrednicy współpracujący, notariusz (celem dostarczenia dokumentów potrzebnych do sfinalizowania umów kupna/sprzedaży nieruchomości).

 7. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 8. Państwa dane osobowe podawane w korespondencjach (poczta elektroniczna, formularz kontaktowy) są wykorzystywane w celu informacji, odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora i jego usług.

 9. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane.

 10. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELU:

 

 • podjęcia czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa sprzedaży/kupna/najmu/wynajmu nieruchomości,

 • w związku z nawiązaniem przez Pana/Panią kontaktu z Administratorem, zainteresowaniem ofertą Administratora, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na kontakt z Państwa strony za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej,

 • w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora i jego usług, w zakresie niezbędnym do przedstawienia ofert (wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta),

 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (cele rachunkowe i podatkowe), jeżeli takie obowiązki wynikną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem agenta biura, podpisanie umowy pośrednictwa, rozliczenie z biurem nieruchomości, realizacja wymogów księgowo-podatkowych).

 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

 • prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO),

 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

 • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO),

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).

 

Pragniemy Państwa zapewnić, że firma Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi RODO.

          Firma Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak, z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, NIP 6920201823, wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres: Nieruchomości BAX Janusz Jędrkowiak, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych", bądź na adres e-mail: biuro@bax.com.pl, z dopiskiem w tytule "Inspektor Ochrony Danych".

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mailowy.

 

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jednocześnie zapraszamy do współpracy.